Menu
Menu

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD

สำหรับผู้ชาย - ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

โปรแกรม

STANDARD

สำหรับผู้ชายอายุน้อยกว่า 30 ปี

3,290.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรม

STANDARD

สำหรับผู้หญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี

3,290.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SILVER

สำหรับผู้ชาย - ผู้หญิงที่มีอายุ 30 - 40 ปี

โปรแกรม

SILVER

สำหรับผู้ชายอายุ 30 - 40 ปี

7,190.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรม

SILVER

สำหรับผู้หญิงอายุ 30 - 40 ปี

8,590.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ GOLD

สำหรับผู้ชาย - ผู้หญิงที่มีอายุ 41 - 50 ปี

โปรแกรม

GOLD

สำหรับผู้ชายอายุ 41 - 50 ปี

9,170.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรม

GOLD

สำหรับผู้หญิงอายุ 41 - 50 ปี

13,290.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PLATINUM

สำหรับผู้ชาย - ผู้หญิงที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป

โปรแกรม

PLATINUM

สำหรับผู้ชายอายุ 51 ปีขึ้นไป

13,370.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

โปรแกรม

PLATINUM

สำหรับผู้หญิงอายุ 51 ปีขึ้นไป

17,090.00 ฿

สั่งซื้อโปรแกรมตรวจ

เปิดดู รายการตรวจ

รายละเอียดก่อนเข้ารับการตรวจ:

  • กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่ศูนย์การแพทย์ อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ โทร 0 2610 0300
  • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง (หากไม่เข้ารับการตรวจเลือดไม่จำเป็นต้องงด)

เงื่อนไข :

  • ในกรณีผู้เข้ารับการตรวจขอยกเว้นการตรวจบางรายการ ศูนย์การแพทย์ อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ สงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการของรายการนั้นเต็มจำนวนตามราคาเหมาจ่าย
  • ราคาที่เสนอข้างต้นเป็นราคาแบบเหมาจ่ายจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจอื่นๆทดแทนรายการเดิมและไม่ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
  • ศูนย์การแพทย์ อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายการยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

การชำระเงิน :

  • เพื่อความสะดวก สามารถชำระเงินผ่านระบบก่อนเข้ารับบริการได้ที่ ชำระเงิน และสามารถนัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่ นัดหมาย
  • สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ