ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน ฟรี 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

เงื่อนไขดังนี้ :

1.ผู้ถือบัตร Muangthai Friends Club หรือ ผู้ถือบัตรเมืองไทยประกันภัย
2.อายุ 40 ปี หรือมากกว่า 40 ปี
3.มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นต้อหิน (บิดา มารดา พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย)
4.มีประวัติอุบัติเหตุ / กระทบกระแทกที่เบ้าตา
5.สายตาสั้นมากหรือ สายตายาวมาก
6.เป็นโรคเบาหวาน
7.ใช้สารสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง เช่นใช้ยาพ่นจมูก รับประทานยาสมุนไพรไม่ทราบส่วนประกอบ เช่นใช้ยาชุด ยาหม้อ ยาลูกกลอน เป็นต้น

หมายเหตุ : ระยะเวลา 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 กรุณาสำรองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน