โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2020

Showing all 7 results

การชำระเงิน:

เพื่อความสะดวก สามารถชําระเงินผ่านระบบก่อนเข้ารับบริการได้ที ชําระเงิน และสามารถนัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที นัดหมาย
สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ในวันทีเข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดก่อนเข้ารับการตรวจ

กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าทีศูนย์การแพทย์ อาร์เอสยู เฮลท์แคร์
โทร 0 2610 0300

กรุณางดนําและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 – 10ชั่วโมง (หากไม่เข้ารับการตรวจเลือดไม่จําเป็นต้องงด)

แชร์โปรแกรมนี้

เงื่อนไข:

ในกรณีผู้เข้ารับการตรวจขอยกเว้นการตรวจบางรายการ ศูนย์การแพทย์
อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ สงวนสิทธิ ที่จะคิดค่าบริการของรายการน้ันเต็มจํานวนตามราคาเหมาจ่าย
ราคาท่ีเสนอข้างต้นเป็นราคาแบบเหมาจ่ายจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจอ่ืนๆ
ทดแทนรายการเดิมและไม่ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ศูนย์การแพทย์
อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ ขอสงวนสิทธิ ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายการยกเลิก ขอสงวนสิทธิ
ในการคืนเงินทุกกรณี