โปรโมชั่นที่ 1

โปรโมชั่นที่ 1

รายละเอียดของโปรโมชั่นที่ 1 ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16
เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางทันตกรรม
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
ตรวจสุขภาพฟัน Oral Examination
450
2
ตรวจสุขภาพฟัน + เอ็กซเรย์ + ขูดหินปูนทั้งปาก
2,500
3
อุกฟันชั่วคราว Temporary filling
750
4
ขูดหินปูนทั้งปาก Full mouth scaling
ติดต่อสอบถาม
5
ฝังรากเทียม Implants – รากเทียมต่อหน่วย (ไม่รวมค่าแลป) Implant/Unit
ติดต่อสอบถาม
6
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ Cool Light Teeth Whitening
8,000

การชำระเงิน:

เพื่อความสะดวก สามารถชําระเงินผ่านระบบก่อนเข้ารับบริการได้ที ชําระเงิน และสามารถนัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที นัดหมาย
สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ในวันทีเข้ารับการตรวจสุขภาพ

รายละเอียดก่อนเข้ารับการตรวจ

กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าทีศูนย์การแพทย์ อาร์เอสยู เฮลท์แคร์
โทร 0 2610 0300

กรุณางดนําและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 – 10ชั่วโมง (หากไม่เข้ารับการตรวจเลือดไม่จําเป็นต้องงด)

แชร์โปรแกรมนี้

เงื่อนไข:

ในกรณีผู้เข้ารับการตรวจขอยกเว้นการตรวจบางรายการ ศูนย์การแพทย์
อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ สงวนสิทธิ ที่จะคิดค่าบริการของรายการน้ันเต็มจํานวนตามราคาเหมาจ่าย
ราคาท่ีเสนอข้างต้นเป็นราคาแบบเหมาจ่ายจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจอ่ืนๆ
ทดแทนรายการเดิมและไม่ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ศูนย์การแพทย์
อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ ขอสงวนสิทธิ ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายการยกเลิก ขอสงวนสิทธิ
ในการคืนเงินทุกกรณี