RSU Vitality Center

RSU Vitality Center

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์ชีวาสุข RSU Vitality Center เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพเชิงลึกที่วิเคราะห์รายละเอียดของร่างกายเพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงการปรับสมดุลในร่างกายเพื่อให้กลไกต่างๆ ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและนำไปสู่การเพิ่มการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ชีวาสุข RSU Vitality Center ให้บริการตั้งแต่การตรวจหาปริมาณสารสำคัญพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการตรวจหาสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่ทำหน้าที่ต่อต้านการอักเสบ และชะลอความเสื่อมของร่างกาย และการอักเสบแฝง (CRP) ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การแก่ก่อนวัยและโรคเรื้อรังต่างๆ โดยบูรณาการกับผลตรวจองค์ประกอบร่างกาย อัตราการเผาผลาญ ความสมดุลของปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละบุคคล