ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท

นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณรงค์ สิริวัฒนวิโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางเพลินพิศ ภุกะติวย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้าองค์กรและลูกค้า

นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน