คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

directors-01

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท
directors-02

นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
directors-03

นางเพลินพิศ ภุกะติวย์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลูกค้าองค์กรและลูกค้า
รูปคุณแมว copy

นายณรงค์ สิริวัฒนวิโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
directors-05

นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน