ศูนย์จักษุ

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์จักษุแพทย์ อาร์ เอส ยู คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐาน และ คุณภาพการให้บริการตรวจรักษา เทียบเท่าโรงพยาบาลจักษุชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดของบุคลกรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ทางด้านจักษุที่ครบครัน

เพื่อมุ่งสู่ให้บริการการตรวจรักษาด้านจักษุอย่างครบวงจร โดยบริการของศูนย์จักษุแพทย์ อาร์ เอส ยู คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนั้น ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพตา การตรวจวินิจฉัยทางด้านจักษุวิทยา และการรักษาตาด้วยการผ่าตัด ประเภทไม่ต้องนอนค้างคืน นอกจากนั้น ศูนย์จักษุ อาร์ เอส ยู ได้ให้ความสำคัญกับตาของเด็ก ด้วยความพร้อม ทั้งด้านเครื่องมือและการให้บริการด้านจักษุวิทยา ของเด็กโดยเฉพาะ ที่ครอบคลุมถึงการตรวจความผิดปกติของสายตาและการพิจารณาแว่นตาที่เหมาะสม

เพื่อความสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของการดำเนินงานทาง ศูนย์จักษุแพทย์ อาร์ เอส ยู คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จึงมีบริการให้ความรู้ เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาดวงตา เช่นการให้ความรู้ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มอาการใช้คอมพิวเตอร์ การพิจารณาเลือกใช้แว่นตาและคอนเทคเลนส์อย่างถูกวิธี การบริหารสายตาและดวงตา เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการมีสุขภาพตาที่ดีอย่างยั่งยืน

บริการการตรวจวินิจฉัยด้านจักษุวิทยา

 • ห้องตรวจและวินิจฉัยด้านจักษุพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า 20 ห้อง
 • ห้องหยอดขยายม่านตาที่เป็นส่วนตัว
 • ศูนย์ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasound ) ทางจักษุ
 • ศูนย์ถ่ายภาพทางตาทุกชนิดรวมถึงการฉีดสีพิเศษทางตา
 • ตรวจความหนาของเส้นใยประสาทด้วยเทคนิคที่ทันสมัย
 • ตรวจลานสายตาโดยคอมพิวเตอร์
 • ตรวจคุณภาพการมองเห็นในเวลากลางวันและกลางคืน
 • ตรวจความโค้งกระจกตา จำนวนเซลล์กระจกตาในแต่ละชั้น
 • บริการคลินิกสายตาเลือนลางและอุปกรณ์พิเศษเพิ่มการมองเห็น

บริการของศูนย์

 • บริการทางการแพทย์สำหรับลูกค้าทั่วไป และ ลูกค้าองค์กร
 • บริการตรวจสุขภาพตาประจำปีสำหรับลูกค้าองค์กร
 • บริการตรวจสุขภาพตาก่อนเข้าศึกษาต่างประเทศ และ ก่อนเข้าทำงาน
 • บริการตรวจตาสำหรับอาชีพพิเศษ เช่น นักบิน วิศวกร นักกีฬา เจ้าหน้าที่ควบคุมอากาศยาน พนักงานขับรถ ฯ
 • ห้องตรวจตา วีไอพี ที่มีความเป็นส่วนตัว
 • ห้องตรวจตาเด็ก

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

บริการการตรวจวินิจฉัยด้านจักษุวิทยา

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาในเด็ก

x,xxx.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (หากตรวจพบสายตาผิดปกติ)

x,xxx.-

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาทั่วไป

x,xxx.-

โปรแกรมตรวจตาในคนที่เป็นเบาหวาน (เบาหวานขึ้นตา)

x,xxx.-

โปรแกรมตรวจต้อหิน

x,xxx.-

โปรแกรมสุขภาพตาอย่างละเอียด

x,xxx.-

รายการรักษาต้อหิน

โปรแกรมเลเซอร์ต้อหิน (1 ข้าง) Glaucoma Laser (1 Side)

สอบถามเพิ่มเติม

โปรแกรมเลเซอร์ต้อหิน (2 ข้าง) Glaucoma Laser (2 Side)

สอบถามเพิ่มเติม