ศูนย์เมดิคอล

บทความ

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตรวจรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิดของบุคลกรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการให้บริการตรวจรักษาอย่างครบวงจร

ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดโรค รวมไปถึงการหาแนวทางป้องกันและวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับการดำเนินชีวิตก่อนที่จะเจ็บป่วย ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงมีบริการตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ตามอายุ อาชีพ สภาวะแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ ศูนย์การแพทย์ อาร์ เอส ยู ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โดยมีบริการรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลที่ครบวงจร พร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตรวจและวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการวินิจฉัยผลตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับ สากล ยิ่งไปกว่านั้น ทางศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกรายอย่างละเอียด ด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ โดยไม่ใช่การตรวจแบบสุ่มตัวอย่างเท่านั้น

แพทย์เฉพาะทาง

 • แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป
 • แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
 • แพทย์ทางด้านสูตินารีเวช
 • แพทย์ทางด้านตา หู คอ จมูก
 • แพทย์ทางด้านรังสีวิทยา
 • แพทย์ทางด้านศัลยแพทย์
 • แพทย์ทางด้านทันตกรรม
 • แพทย์ทางผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย

เทคโนโลยีการแพทย์

 • เครื่องอัลตราซาวนด์ระบบดิจิตอล
 • เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอล
 • เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก
 • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมาตรฐานระดับสากล

บริการของศูนย์

 • บริการสำหรับลูกค้าบุคคล
 • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • บริการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดย่อย
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างานและก่อนทำประกัน
 • บริการฉีดวัคซีนและตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ
 • บริการตรวจเชื่อโรคติดต่อและCovid-19
 • คลีนิคตาหูคอจมูก
 • คลีนิคทันตกรรม
 • คลีนิคความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัย

บริการสำหรับลูกค้าองค์กร

 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กร
 • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • บริการจัดสัมมนาด้านสุขภาพ
 • บริการตรวจรักษานอกสถานที่ (Company, Hotel and Insurance Call)

คุณสมบัติพิเศษของรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

 • ระบบปรับอากาศ และการออกแบบที่ทันสมัยทั้งภายนอกและภายใน
 • ระบบถ่ายภาพการเอ็กซเรย์ที่รวดเร็วภายใน 3-5 วินาที/ท่าน
 • ระบบออนไลน์เพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยจากรังสีแพทย์
 • ระบบความปลอดภัยด้านการป้องกันรังสีเอ็กซเรย์
 • ระบบป้องกันความสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง เพื่อความเที่ยงตรงของผลเอ็กซเรย์
 • ห้องตรวจสมรถภาพการได้ยิน (Audiogram) จำนวน 2 ห้อง
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวาน ราคา/ท่าน
5,340
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา ราคา/ท่าน
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไทรอยด์
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไทรอยด์ ราคา/ท่าน
2,890