ศูนย์สุขภาพเพศ

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์สุขภาพเพศ อาร์ เอส ยู เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่ให้บริการทางการแพทย์บนพื้นฐานความเท่าเทียม เพื่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) รับให้คำปรึกษาและดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง แนะนำและให้บริการเรื่องการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศอย่างปลอดภัย

บริการของศูนย์

  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องการข้ามเพศ
  • ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBTQ
  • ให้บริการให้ฮอร์โมนสำหรับการข้ามเพศ
  • ให้บริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Gender Starter Program

2,500.-