Menu
No products in the cart.
No products in the cart.
Menu

ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพ

ภาพรวมของศูนย์

ศูนย์เสริมสร้างสุขภาพ RSU Vitality Center เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพเชิงลึกที่วิเคราะห์รายละเอียดของร่างกายเพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงการปรับสมดุลในร่างกายเพื่อให้กลไกต่างๆ ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการดูแลแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและนำไปสู่การเพิ่มการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ RSU Vitality Center ให้บริการตั้งแต่การตรวจหาปริมาณสารสำคัญพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการตรวจหาสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่ทำหน้าที่ต่อต้านการอักเสบ และชะลอความเสื่อมของร่างกาย และการอักเสบแฝง (CRP) ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การแก่ก่อนวัยและโรคเรื้อรังต่างๆ โดยบูรณาการกับผลตรวจองค์ประกอบร่างกาย อัตราการเผาผลาญ ความสมดุลของปริมาณไขมันและกล้ามเนื้อ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละบุคคล

Basic Vitality Program

เหมาะสำหรับการตรวจหาสารอาหารจำเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เจ็บป่วยง่าย รวมถึงตรวจวัดการเผาผลาญ ความสมดุลของปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อ

Advance Vitality Program

เหมาะสำหรับการตรวจหาสารอาหารจำเป็นพื้นฐาน และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ทำหน้าที่ลดการอักเสบ ชะลอความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงตรวจวัดการเผาผลาญ ความสมดุลของปริมาณไขมัน และกล้ามเนื้อ

Premium Vitality Program

นอกจากรายละเอียดการตรวจตามโปรแกรม Basic และ Advance แล้ว ยังเพิ่มการตรวจวัดการอักเสบแฝงของร่างกาย (CRP) สาเหตุสำคัญของการแก่ก่อนวัยและโรคเรื้อรัง

บริการการตรวจวินิจฉัยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ลำดับ
รายการ
ราคา
1
แพคเกจ Basic Vitality Program
5,200 3,500
2
แพคเกจ Advance Vitality Program
7,500 6,000
3
แพคเกจ Premium Vitality Program
13,530 10,800